Hot News :
Super User

Super User

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214/2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. งานโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง โดยมี นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาววรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ตัวแทนจากจัดหางานจังหวัดยโสธร ตัวแทนจากประมงจังหวัดยโสธร ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาพิเศษยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง เข้าร่วมประชุมและร่วมประชาคมตำบลตาดทอง เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบวิธีปฏิบัติ สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213/2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 212/2567 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.40 น. นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาล มอบหมายให้ นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน, จ่าเอกณัฐภัทร กุลวิทย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายเกษม สุริยันต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ นำผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 5 ราย ไปขอหนังสือรับรองความพิการ ณ โรงพยาบาลยโสธร โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ความพิการ จำนวน 4 ราย โดยงานพัฒนาชุมชนดำเนินการทำบัตรคนพิการ พร้อมกับส่งคำขอเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิผู้พิการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง เรียบร้อยแล้ว สถานที่ : ณ โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 211/2567 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. 14.00 น. ที่ผ่านมา นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง มอบหมายให้ นางสาวอุสุมา เวชกามา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตามหนังสือขอสนุบสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณบ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สถานที่ : ณ บริเวณบ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 210/2567 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ทำความสะอาด "ล้างทำความสะอาดคลองระบายน้ำบริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 11" ตามหลักสุขาภิบาล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สร้างความมั่นใจประชาชนที่อยู่อาศัย สถานที่ : ณ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 209/2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. – 16.30 น. กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาดำเนินการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ จัดเก็บพร้อมทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 โดยมีนายสุพล ยาวะโนภาส สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ช่วยกำกับดูแล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี เวลาต่อมา งานไฟฟ้าฯ กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในบริเวณธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจร ไป - มา สถานที่ : ณ บริเวณบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 และบริเวณธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 208/2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม นักป้องกันฯ จ่าสิบเอกชวลิต มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ร่วมกับ ปภ.จังหวัดยโสธรและการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจถังกักเก็บน้ำวัดดอนแรด บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 ตำบลตาดทอง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณวัดดอนแรด บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 207/2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 206/2567 ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 1,200 บาท พร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ ทีมสีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 700 บาท ได้แก่ ทีมสีชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ ทีมสีฟ้า ประเภทกีฬาตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมสีชมพู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 400 บาท ได้แก่ ทีมสีเขียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 300 บาท ได้แก่ ทีมสีฟ้าและทีมสีแดง ประเภทกีฬาเปตองชาย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 400 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมสีชมพู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 300 บาท ได้แก่ ทีมสีแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 200 บาท ได้แก่ ทีมสีเขียว ประเภทกีฬาเปตองหญิง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 400 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมฟ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 300 บาท ได้แก่ ทีมสีเขียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 200 บาท ได้แก่ ทีมสีชมพู ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 700 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมสีชมพูและสีฟ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ ทีมสีเขียว ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมฟ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 600 บาท ได้แก่ ทีมสีชมพู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ ทีมสีแดง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาดทองตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #เทศบาลตำบลตาดทองขอขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 205/2567 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธานในพิธี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง หน่วยจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ตำบลตาดทอง พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตาดทอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ตำบลตาดทอง ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 และร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจการแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิ เช่น วอลเลย์บอล ชาย/หญิง ฟุตบอลชาย และเปตอง ชาย/หญิง ของแต่สี (แยกโซนสี) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาดทองตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 197

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ