ข่าวกิจกรรม

ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทําโครงการอําเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้” ประจําปี 2564 ต่อยอดจากโครงการอําเภอสร้างสุข “สุขนี้ที่อําเภอ ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ประจําปี 2563 ภายใต้การ ขับเคลื่อนตามโครงการสําคัญ “10 Flagships to DOPA New Normal 2021” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างประชาชนและบุคลากรในการยกระดับงานบริการ สร้างความสุขให้กับประชาชน โดยจัดกิจกรรม เชิญชวนประชาชนมาร่วมโหวตให้คะแนนความสุข ณ ที่ทําการปกครองอําเภอทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2564 และจะแสดงผลอันดับผ่านเว็บไซต์ www.amphoesangsook.com ซึ่งอําเภอที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม จํานวน 3 อําเภอ จะได้รับรางวัล “อําเภอสร้างสุข” พร้อมโล่ เกียรติคุณและเงินรางวัล 90,000 บาท
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมรับฟังรายการ “มหาดไทยชวนรู้” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยรับฟังได้ที่ คลื่นความถี่ FM 91.0 MHz ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.05 น. – 12.25 น. หรือสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th หัวข้อ คลังข่าวมหาดไทย
ด้วยจังหวัดยโสธร ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ ๒) เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้โดยสแกน QR code หรือไฟล์แนบด่านล่าง
จากจังหวัดยโสธรว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอกใหม่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีประชาชนติดเชื้อจํานวนมาก เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ อําเภอเมืองยโสธรพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็น การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเพื่อลดโอกาสเสี่ยงใน การติดเชื้อระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองยโสธรจึงงดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้คําปรึกษา ณ ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองยโสธร ที่ว่าการอําเภอเมืองยโสธร ชั้น ๒ โดยให้ประชาชนติดต่อผ่านช่องทางอื่น ประกอบด้วย (๑) นายพีรพล สายจันทร์ ตําแหน่ง ปลัดอําเภอ โทรศัพท์ ๐๖-๓๙๐๒-๘๕๕๖ (๒) โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ (๓) เฟซบุ๊กศูนย์ดํารงธรรม อําเภอเมืองยโสธร (๔) แอปพลิเคชั่นไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด และ (๕) จดหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าได้กำหนดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง ๒๒ ลุ่มน้ำในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถยื่นใบเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑ - ๔ หรือยื่นใบเสนอชื่อทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑ - ๔ หรือยื่นใบเสนอชื่อทางเว็บไซต์ https://wuo.onwr.go.th
ด้วยจังหวัดยโสธร ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ มอบหมายให้สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นศูนย์ข้อมูล การเผยแพร่กฎหมายกํากับดูแลและประสานงานกับหน่วยงานสถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่กฎหมาย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดําเนินการโครงการกระตุ้น การเรียนรู้ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านการผลิตสื่อเสียงกฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” จํานวน ๓๖๕ ตอน เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชน ได้ง่ายและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ดังนั้น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ดําเนินการเผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน และ ช่องทางอื่น ๆ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อเสียงได้จาก QR Code ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.justicechannel.org/
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ