ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำให้กับเครือข่ายหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ www.onwr.go.th

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลตาดทอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ณ บริเวณศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล และผักตบชวา ตามลำน้ำ คู คลอง ณ บริเวณสะพานข้ามลำทวน สวนสาธารณะพญาแถน

ประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตาดทอง (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ของเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตาดทอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ของเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ได้เข้าแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลตาดทอง พร้อมเข้าทำงานวันแรก ณ เทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เทศบาลตำบลตาดทอง ดำเนินการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาเพื่อยกระดับ การประเมินคุณธรรมคุณะรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ