สำนักปลัด

นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 088-1236384

พนักงานเทศบาล

นางสาวลัดดาวัลย์ ผิวทอง

นิติกร

เบอร์โทรศัพท์ 083-4204254

นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช

นักพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรศัพท์ 084-6628178

นายสิปปะนนท์ สินเติม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 088-6916695

นายรุ่งศักดิ์ เพชรภักดี

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 089-5818142

จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์ 089-9471033

นางสาวศวิตฉันท์ จันทา

นักวิชาการประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ 098-5929426

นายวสันต์ งามเลิศ

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 085-3084427

นางสาวไพฑูรย์ อดกลั้น

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 084-5098549

นางรุ่งทิพย์ เวชกามา

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 089-5846199

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวบันลุ สมยาภักดิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 089-4250280

นางสาวชนันท์ฐกานต์ สังฆะพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 088-3447388

นางสาวปาริฉัตร มณีฉาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 082-8703131

นายวิทวัส พรชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์ 086-8773345

นายพิชัย เวชกามา

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 081-5475108

นายเกรียงไกร วิเชียรเครือ

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 061-9417065

นายพิทยา ชูรัตน์

พนักงานดับเพลิง

เบอร์โทรศัพท์ 098-6281075

นายจิรวัฒน์ จันทอง

พนักงานดับเพลิง

เบอร์โทรศัพท์ 083-8029424

นายนฤพล สังสะนา

พนักงานดับเพลิง

เบอร์โทรศัพท์ 081-2651812

นายธีรภัทร ยานู

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 061-9736007

นางสาวสกุลรัตน์ จิตต์จันทร์

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์084-6014156

นายอนันต์ เวชกามา

ภารโรง

เบอร์โทรศัพท์ 065-7754013

นายสมทรง จำใบรัตน์

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 061-4686270

นายณฐพนธ์ เวชกามา

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 092-9147296

นางสาวแพรวนภา เทพรินทร์

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 088-5635147

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ