Hot News :
สำนักปลัด

นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานเทศบาล

นางสาวลัดดาวัลย์ ผิวทอง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสิปปะนนท์ สินเติม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายรุ่งศักดิ์ เพชรภักดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางรุ่งทิพย์ เวชกามา

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

นายวสันต์ งามเลิศ

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน

นางสาวศวิตฉันท์ จันทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวบันลุ สมยาภักดิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชนันท์ฐกานต์ สังฆะพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปาริฉัตร มณีฉาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิทวัส พรชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นายพิชัย เวชกามา

พนักงานขับรถยนต์

นายเกรียงไกร วิเชียรเครือ

พนักงานขับรถยนต์

นายพิทยา ชูรัตน์

พนักงานดับเพลิง

นายสมทรง จำใบรัตน์

พนักงานดับเพลิง

นายนฤพล สังสะนา

พนักงานดับเพลิง

นายจิรวัฒน์ จันทอง

พนักงานดับเพลิง

นายเดชธรรม ชรากาหมุด

คนงานทั่วไป

นางสาวสกุลรัตน์ จิตต์จันทร์

คนงานทั่วไป

นายอนันต์ เวชกามา

ภารโรง

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ