ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร