Hot News :

นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 088-3782462

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 09-81048011

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

เทศบาลตำบลตาดทอง จัดประชุมและร่วมประชาคมตำบลตาดทอง เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214/2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. งานโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง โดยมี นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาววรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ตัวแทนจากจัดหางานจังหวัดยโสธร ตัวแทนจากประมงจังหวัดยโสธร...

[ 23-02-2567 ] Hits:13

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213/2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร...

[ 23-02-2567 ] Hits:11

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชนตำบลตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 212/2567 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.40 น. นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาล มอบหมายให้ นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน, จ่าเอกณัฐภัทร กุลวิทย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายเกษม สุริยันต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ นำผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 5 ราย ไปขอหนังสือรับรองความพิการ ณ โรงพยาบาลยโสธร โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ความพิการ...

[ 22-02-2567 ] Hits:9

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ