ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 14:03
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโสธร ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความเพื่อเผยแพรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้ำที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ