ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วันศุกร์, 10 กันยายน 2564 10:20
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้บุคลากรในสังกัดศึกษาความรู้จากเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนํามาใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งนําเอกสารเผยแพร่ไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการของหน่วยงานเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ดังกล่าวได้จาก เว็บไซต์ของกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย http://www.gad.moi.go.th หัวข้อ “งานข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ” หรือเว็บไซต์จังหวัดยโสธร http://www.yasothon.go.th หัวข้อ “พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ