โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 09:20

ตามยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลตาดทอง  เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลตำบลตาดทอง จึงมีแนวคิดการจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เป็นตำบลที่มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์และคนในชุมชนอนุรักษ์และหวงแหนเป็นการดำเนินการ เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งประโยชน์ในพื้นที่ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์  ตลอดจนสำนักเทศบาลตำบลตาดทองจักต้องเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ยกระดับมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบ และแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน จึงมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

      

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ