Print this page

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 15:59

      เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 เทศบาลตำบลตาดทอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน