Print this page

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) เทศบาลตำบลตาดทอง

วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 15:41
เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้จัดทำ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน